Månedsarkiv: juni 2024

Referat fra generalforsamlingen 2024

Referat fra generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven 18. april 2024.

1. Valg af dirigent.
Kim Jensen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent.
Annette Sørensen blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning.
Martin Gæbe aflagde beretning for 2023.

4. Godkendelse af beretningen.
Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Jens Peter Jensen har lavet regnskabet færdig og fremlagde regnskabet for 2023, da Henning Jensen desværre døde i efteråret. Æbleskovens bestyrelse har valgt Hans Riget Lund til ny kasser pr. 1. januar 2024. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
Hans Riget Lund fremlagde forslag til budget.Udgifter i 2024 dør i telt og reparation af vejen. Kontingent på 200 kr. pr. medlemsgruppe/medlemsdistrikt for 2025. Der var 30 grupper/distrikter som havde betalt pr. 18. april 2024.

7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7a. Vedtægtsændring om tilladelse til at handle værdipapirer.
Hans Riget Lund fremlagde forslaget, om at det er et nyt lovkrav om at det skal fremgår af vedtægterne hvem der kan handle med foreningens værdipapirer og at Sydbank har anbefalet den foreslåede formulering.
Ny paragraf, indsættes imellem nuværende paragraf 16 og 17 de efterfølgende skubbes. 
§ 17. Investeringer
Stk. 1 Foreningens formue kan investeres i værdipapirer, med det formål at fremtidssikre
spejdercenteret, og opnå formålet nævnt i §2 stk. 1. Investeringerne skal have henblik
på bedre afkast på langt sigt og mindre tab på kort sigt accepteres.
Stk. 2 Kassereren har fuldmagt til håndtering af køb og salg af værdipapirer, og løbende
pleje. Det er derfor op til kassereren, om der kræves hjælp af bankrådgiver til
håndtering af værdipapirer.
Stk. 3 Foreningens værdipapirer må være obligationer, i overensstemmelse med §17 Stk. 1.
Forslaget blev vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen: Orientering om byggeplaner og tilbagemelding fra medlemsgrupper/distrikter om at benytte Spejdercenter Æbleskoven med nye faciliteter.
Martin orienterede om byggeplanerne. Der var tilbagemeldinger fra Egebjerg, Ådal, Hedensted, Dalfolket og Bankager. Der blev foreslået at udsende et spørgeskema med få konkrete spørgsmål. Der blev foreslået at ringe rundt. Der blev også foreslået at finde udsagn fra grupper, der er længere væk, der har benyttet Æbleskoven til brug i forbindelse med fondeansøgninger.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.
Annette Sørensen blev genvalgt. Da Sara Graversen ikke ønskede genvalg og ingen på generalforsamling ønskede at stille op til bestyrelsen mangles der ligenu en person i bestyrelsen. Æbleskovens bestyrelsen fik til opgave at finde en bestyrelesmedlem inden næste generalforsamling.

Til suppleanter blev Kim Jensen og Uffe Ross Pedersen genvalgt. Kim 1. suppleant og Uffe 2. suppleant.

Der blev foreslået at suppleanter får mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder som i andre foreninger.

Der blev foreslået at give mulighed for fx unge kan få mulighed for at deltage i bestyrelsesmøde – så de kan opleve hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

Nogle navne blev foreslået og bestyrelsen følger op.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Vælges af kernerne.
Da Torben Sønderskov ikke ønskede genvalg og ingen på generalforsamlingen ønskede at stille op til bestyrelsen, mangles der ligenu en person i bestyrelsen der er valgt af de frivillige Kernerne. Æbleskovens bestyrelse fik til opgave at finde en bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling. Esben Skovgaard Bernt blev genvalgt som suppleant for 1 år.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Torben Lindskjold og Bjarne Hestbech blev genvalgt for 1 år til revisorer og Thorbjørn Sandved Ulriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.
Intet.

Referent: Annette Sørensen.

Vil du være med ?

Vil du også være aktiv på Spejdercenter Æbleskoven og med i staben til?

Aktiv sommerferie mandag 1. juli kl. 8-15

Centerlejr i uge 32 lørdag 3. -10. august

Æbledag lørdag 12. oktober 9-17

Aktiv efterårsferie mandag 14. oktober 8-15

Sejlweekend 2025 13.-15. juni

Kontakt Annette 28340627